De blogwet 2011

Wat veel bloggers niet schijnen te beseffen is dat er door hun geblog een soort verwachtingspatroon is geschapen bij de lezer. De lezer/reageerder kan in ernstige mate gefrustreerd raken als hij voor de zoveelste maal op een weblog komt, en wederom teleurgesteld wordt omdat er geen nieuw logje is verschenen. Vergelijk het met het elke dag op het acht uur journaal afstemmen in het vertrouwen dat er wederom een journaal zal zijn. De NOS kan zich het niet permitteren om op een avond dat er geen nieuws i.c. inspiratie is, dan maar sneeuw uit te zenden. Zo is het met loggen net zo. We noemen dit het vertrouwensbeginsel. Omdat het beschamen van het vertrouwen verregaande consequenties kan hebben voor de benadeelde lezer, treedt binnenkort een nieuwe wet in werking. De blogwet 2011.

Wij Mack Webber, bij de gratie Gods, toekomstig dictator der Nederlanden, Boekhoudcommando in de orde van oranje Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een nieuwe blogwet in te voeren, teneinde de algehele teleurstelling bij lezers/reageerders van weblogs, weg te nemen dan wel te beperken.

Art 1. Aanvang van de blogplicht en verplichtingen van de blogger.
1. Allen die meer dan 25 logjes hebben geschreven op hetzelfde weblog, en dat weblog dagelijks wordt bezocht door tenminste 10 verschillende lezers/reageerders, zijn gehouden tenminste één maal per week een nieuw logje te publiceren op hun weblog.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de weblogger een dringende reden heeft om niet tot publicatie van een nieuw logje over te gaan.
3. Onder een dringende reden wordt niet verstaan: het ontbreken van inspiratie bij de weblogger, of het zich verschuilen achter het argument van tijdsgebrek.
4. Onder een dringende reden kan worden verstaan:
a. Ziekte van de weblogger of diens familieleden, mits de ziekte door een daartoe bevoegd arts wordt gediagnosticeerd en de weblogger als gevolg van die ziekte in redelijkheid niet in staat is tot publiceren;
b. Overlijden van de weblogger;
c. Geen beschikking hebben over een internetverbinding buiten de schuld van de weblogger om. Indien de weblogger wisselt van provider zal hij alles in het werk stellen één en ander zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen. Als de oorzaak van de falende internetverbinding gezocht moet worden bij de provider, zal de weblogger hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch melding maken bij het ministerie van weblogzaken.
5. Het is de weblogger geoorloofd om één maal per jaar, voor de duur van ten hoogste drie weken, niet te publiceren in verband met vakantie. Hiervan dient de weblogger wel melding te maken op zijn weblog, op zijn laatst twee dagen voor vertrek naar het vakantieadres.

Art 2. Sancties
1. De weblogger die niet of te laat publiceert kan een verzuimboete worden opgelegd. Bij een eerste verzuim bedraagt de boete € 25,-
2. De verzuimboete van lid 1 wordt niet opgelegd als de weblogger in de week direct na zijn verzuim, tenminste twee logjes plaatst.
3. De weblogger die na het opleggen van de verzuimboete nog niet overgaat tot het publiceren van een logje, kan een dwangsom worden opgelegd van € 50,- voor elke dag dat hij in gebreke blijft, gerekend vanaf de zevende dag na het moment dat zijn logje waarvoor hij de verzuimboete heeft opgelegd gekregen, geplaatst had moeten zijn, tot het moment dat hij een nieuwe logje heeft geplaatst.
4. Een weblogger die een dwangsom heeft opgelegd gekregen kan geen verzuimboete meer opgelegd krijgen voor de volgende keren dat hij in gebreke blijft, gedurende de periode waarop de dwangsom betrekking heeft. Nadat de dwangsom door de weblogger is voldaan, wordt hij geacht met terugwerkende kracht aan zijn blogplicht te hebben voldaan.

Art 3 Vormvereisten
1. Een gepubliceerd logje moet tenminste voldoen aan de volgende eisen:
a. Het logje bevat tenminste twintig woorden, tenzij uit de aard en de strekking van het logje blijkt dat het in redelijkheid beter was, minder woorden te gebruiken.
b. Het logje mag niet eerder gepubliceerd zijn geweest op enig weblog.
2. Tenminste één maal per kwartaal wordt een grafische afbeelding gebruikt bij een logje.
3. In een logjaar worden tenminste drie verschillende onderwerpen behandeld.

Art 4. Beëindiging van de blogplicht.
1. De blogplicht eindigt in elk geval bij:
a. overlijden van de weblogger.
b. het dementeren van de weblogger.
c. het verkrijgen van ontheffing van de blogplicht.
d. het niet langer voldoen aan de aantallenvereiste van art 1, lid 1.
2. Ontheffing kan uitsluitend worden verleend door de dictator. De dictator mag naar eigen inzicht en willekeur ontheffing verlenen.

Art 5. Deze wet treedt in werking bij een bij dictatoriaal besluit te bepalen datum.

Advertenties

42 reacties op “De blogwet 2011

 1. Laurent schreef:

  Je kunt zien datn die man veel met belastingwetgeving bezig is geweest, de laatste tijd. Verder ben ik het er geheel mee eens.

 2. Giva schreef:

  Geen inspiratie geen reden niet te loggen??? IK PROTESTEER!!

 3. Xiwel schreef:

  Geldboetes vind ik oneerlijk. Mensen met flink wat geld (ik noem geen naam) dokken dat moeiteloos af, terwijl een blogger met opgroeiende kinderen en zuipende auto flink in de problemen zal komen. Stel dus voor om zo’n verzuimende blogger een reageerverbod te geven om zo tijd te creëeren voor een nieuw bericht.

 4. smitsky schreef:

  Hmm, ben het er wel mee eens, best wel. Ook zal ik het protocol verspreiden. Misschien worden er wat mensen wakker. Ik haal het gemiddelde nog wel, dacht ik. Nu de onderwerpen nog wat uitbreiden.

 5. Hermanus schreef:

  Precies!!! Vind je ook al dat Eva ons de laatste tijd behoorlijk in de steek laat?

 6. smitsky schreef:

  Eva spant helemaal de kroon…

 7. Frankie schreef:

  Uit de serie Self Flagellation Machines kies ik deze:
  http://adsoftheworld.com/files/images/press_TAGslap.preview.jpg

 8. Margo schreef:

  Voeg even toe:
  Artikel 3, 1c: logje moet inspireren!

 9. Margo schreef:

  Frankie kan er ook wat van!!

 10. Martine schreef:

  Ook graag een sanctie voor een veels te lange blog…

 11. Irene schreef:

  Overlijden een excuus? Wetgeving voor watjes. Dat reageerverbod van Xiwel, daar zie ik wel wat in.
  Het erop na houden van een stiekem ander weblog, hoe ziet de wetgever dit? Is dat een verzachtende of juist verzwarende omstandigheid?

 12. mack schreef:

  Dat is een verzwarende omstandigheid. Ik weet helemaal het adres niet meer.

 13. zustertjen schreef:

  Ik ben het met je eens en zal proberen me er aan te houden.

 14. ria schreef:

  Welja nog meer wetjes en regeltjes, ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil 😛

 15. Irene schreef:

  @mack: En dat nog wel terwijl daar morgen weer een quote staat van mack zelf. Hihi.

 16. mack schreef:

  gadverdamme. Mail mij het adres of ik ga deze wet uitbreiden!

 17. robhamilton schreef:

  Protest tegen lid 5 van artikel 1. Want kan ik dan niet meteen beter de rode loper uitleggen voor het inbrekersgilde en de deur van het nachtslot houden? Ik bedoel maar…

 18. Mack schreef:

  Ik zal een arikel toevoegen dat het verboden wordt om in te breken.

 19. Irene schreef:

  Dat is symboolwetgeving. Vertel mij wat.

 20. Kipdelek schreef:

  Niet zo drammen.
  Gewoon dagelijks loggen tot je dood, jij, en verder geen bombarie 😉

 21. Margo schreef:

  Niet zo anarchistisch Ria! Dat kan niet in een dictatuur, weet je?

 22. Giva schreef:

  Wanneer treedt deze blogwet in werking? Want dan moet ik er natuurlijk naar verwijzen op mijn blog, zoals je wel snapt.
  En dan wil ik graag dat je er ook nog wat regels aan toevoegt voor de reageerder.Die moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Zoals:
  – Niet alleen reageren als er toevallig net bij jou is gereageerd
  – Geen ellenlange reacties
  – De blogger niet tegenspreken
  – De blogger niet naar de mond praten, dus niet slijmen
  – Op fotoblogs nooit zeggen: Oh wat mooi! Het is net een ansichtkaart! Hierop staat de doodstraf!
  – Niet leuker en slimmer willen zijn dan de blogger.
  – Geen OT (off topic – niet ter zake doende) reacties!!
  – Geen groetjes in de reactie!
  Doei!

 23. Mack schreef:

  Giva, eerst moet deze wet geperfectioneerd worden. Ik, als goed toekomstig dictator neem natuurlijk wel de kritiek mijner onderdanen ter harte. Maar ik heb al twee blogs gezien waarin naar deze wet verwezen werd, dus ik denk dat hij nu in is gegaan. Ik zelf ben belast met de handhaving en de uitdeling van de santies, dus ik heb voorlopig geen tijd meer om te bloggen.

 24. Giva schreef:

  Mack wil je deze blogwet even in je zijmenu zetten zodat wij, je onderdanen, deze ten alle tijden kunnen raadplegen.
  Oh zet er ook nog even bij dat de Blogger foutloos Nederlands dient te schrijven!

 25. mack schreef:

  Dat laatste durf ik niet aan, want dan maak ik mezelf ook schuldig aan een vergrijp. Maar het is een goed idee. Misschien moet ik hem nog wat aanpassen en uitbreiden en in de kantlijn zetten.

 26. Laurent schreef:

  Ik zou nog een clausule willen toevoegen, namelijk dat logs over dat men het te druk heeft om te bloggen niet meetellen bij het vaststellen of het maandelijks blogquotum al dan niet gehaald is.

 27. Kipdelek schreef:

  Puh puh, Laurent, je gooit nu roet in mijn eten. 🙂

 28. Laurent schreef:

  Ja, en Eva is er ook zo een 😀

 29. Kipdelek schreef:

  Mackus Aurelius van Kranenburg Webber, even onder vier ogen; heeft u uzelf bij dezen een legaal excuus gegeven om nog maar eens per week te loggen?

 30. mack schreef:

  Luister, ik trek de kar altijd al, ja?

 31. Jolie schreef:

  Eigenlijk moet je nu ook een Keurmerk gaan uitgeven….
  Zo’n button die mensen op hun blog kunnen zetten, om te laten zien dat ze aan de Wet van Mack voldoen 😉

 32. Kipdelek schreef:

  Sorry, wist niet dat je boos werd.
  Ik mis je logjes, dat is alles.

 33. mack schreef:

  Niks keurmerk. Het is een wet. En als je er niet aan voldoet komt de politie. 😉

 34. mack schreef:

  Ik was een paar dagen druk, moe, inspiratieloos, maar ik voldoe wel aan mijn eigen wet hoor. Geen zorgen. 😉

 35. Jolie schreef:

  Jaaaaaaaaa ja. Dus als ik me aan de Echte Wet hou, kan ik dit keurmerk krijgen: http://ictrecht.nl/ict_recht_keurmerk.html maar als ik me aan de Mack-Web-Wet hou krijg ik niks?
  Naah, dan hou ik me er niet aan. Krijg ik tenminste nog politie op m’n dak, en………………. Heb ik meteen iets om over te bloggen 😉

 36. Emma schreef:

  LOL.
  Ok ok, guilty. Ik zal mijn leven beteren.

 37. madbello schreef:

  LOL, met een RSS-reader heb je dit probleem niet 😉

 38. Marloes schreef:

  mooi, daar ben ik snel klaar mee want alzheimer staat voor de deur..:)

 39. Mack schreef:

  Vergeet niet om niet open te doen.

 40. Marloes schreef:

  moet ie eerst de bel maar eens vinden…alzheimer he..

 41. Rob Alberts schreef:

  December 2009 begon ik op punt.nl met dagelijks bloggen.
  Met twee aangekondigde winterslapen ben ik een tijd off line geweest.
  Na mijn blogverhuizing naar wordpress.com schrijf en plaats ik weer regelmatig.

  Of ik mijzelf hiermee aan de blogwet van 2011 houdt is aan anderen om te beoordelen.
  Het feestboeken heb ik kortstondig gedaan.
  Maar is voor mij niet te vergelijken met het bloggen.
  Bloggen doe ik dan ook met veel meer plezier!

  Vriendelijke groet,

Zegt u het maar

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s